2 فروردین 1397
صفحه اصلی

نیروی جبرگرایی بیدار می شود

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed Columnist نیروی افتخار AwakensLeer en espa?olPaul KrugmanFEB 26 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var داستان fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy سابقه داستان document getElementById story var a